REGULAMIN SYSTEMU STADO POLSUS.

I. Informacje ogólne


 1. System Stado Polsus jest narzędziem internetowym dostępnym na witrynie www.polsus.pl, który prowadzony jest przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Ryżowej 90, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000104403, NIP 526-17-18-940, Regon 000872680 (dalej POLSUS).
 2. System jest bezpłatym narzędziem, przeznaczonym wyłącznie dla hodowców i pracowników "POLSUS".
 3. System umożliwia przeglądanie danych zgromadzonych i przetwarzanych w bazie danych CBI Polsus z zakresu hodowli, w tym wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej zakwalifikowanych do hodowli zwierząt. Zwierzęta te pochodzą wyłącznie ze stad zarodowych, w których ocenę wartości użytkowej i księgi hodowlane prowadzi POLSUS.

II. Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych RODO


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzali: a) w celach umożliwienia Pani/Panu wglądu do internetowej bazy danych CBI Polsus dotyczących Pani/Pana działalności związanej z hodowlą trzody chlewnej prowadzonej przez PZHiPTCh „POLSUS” na stronie pod adresem www.polsus.pl, pod warunkiem akceptacji Regulaminu serwisu internetowego, która jest tożsama z zawarciem umowy; b) w celach archiwalnych (w sytuacji zawarcia umowy); c) w celach marketingowych naszych produktów i usług, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną; d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości wyszukania informacji o Pani/Pana zwierzętach hodowlanych w wyszukiwarce materiału hodowlanego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z zamieszczeniem danych dotyczących prowadzonej przez Panią/Pana działalności związanej z hodowlą trzody chlewnej jest umowa zawarta w drodze akceptacji Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach archiwalnych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych naszych produktów i usług jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do zawarcia umowy poprzez informowanie o naszych produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez okres realizacji umowy, a po jej realizacji, przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji oraz przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub wycofa Pani/Pan zgodę na realizację marketingu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a po zgłoszeniu sprzeciwu lub wycofaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących nam i w stosunku do nas.
 8. Dane publikowane w systemie Stado Polsus na stronie pod adresem www.polsus.pl są dostępne jedynie dla hodowców i pracowników "POLSUS". W razie takiej konieczności, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, np. firmy informatyczne, podatkowe, doradcze, kancelarie prawne, instytuty naukowe, kurierzy, podmioty z nami współpracujące w zakresie systemu jakości wieprzowiny PQS.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani do organizacji międzynarodowych
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innych administratorów. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka naszego prawie uzasadnionego interesu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w sytuacji stwierdzenia, że przetwarzając Pani/Pana dane naruszamy prawo ochrony danych osobowych.
 11. W sprawach swoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby wskazany poniżej, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (e-mail) z dopiskiem „RODO”.
 12. Decyzje podejmowane w odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.

III. Postanowienia końcowe


 1. Korespondencję należy kierować na adres: PZHiPTCh „POLSUS” ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa lub e-mail: polsus@polsus.pl.

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

www.polsus.pl

Pomoc techniczna:

(+48) 502 077 856

Wykonanie i serwis:

Łukasz Mroczko - Oprogramowanie dla Rolnictwa

mroczko@mroczko.com.pl